No Flash
 
 Silvi Karije, Ane Hejfart

«Piquages et Plis-Pages» (Bockanje i Presavijanje stranica)
Saradnja na ivici grafike i višestrukosti


Bavljenje duborezom, piše Žan Iv Longloa (Jean Yves Langlois) u knjižici "Graver à dessein", iziskuje pomno razumevanje metoda ove umetnosti, preduslova njenog postojanja, formiranja i nastanka. (…) Grafičar svoj umetnički rad izvodi na granicama plastičkih praksi. Granica jedne ujedno je i početna linija druge oblasti. Područje grafike omogućava prožimanje i razmenu sa drugim umetnostima (Longloa, 1994.); i još dodajemo, više nego druge discipline svojim tehničkim karakteristikama i distributivnošću, omogućava saradnju među umetnicima grafičarima.

Silvi Karije i Ane Hejfart zajedno su učile grafiku u Luksemburgu. Njihovi putevi su se potom redovno ukrštali još od 1990. u raznim radionicama u Luksemburgu, Francuskoj i Španiji, kao i povodom brojnih grupnih izložbi.

„Naš rad, između podudaranja i suprotstavljanja, odražava saradnju koja traje preko trideset godina. Najnoviji radovi, iako izvedeni samostalno i u odvojenosti, svedoče o sličnom preispitivanju ličnih poduhvata koji se odnose na našu profesionalnu situaciju. Dinamika istraživačke grupe (istraživanje digitalnih i grafičkih umetnosti, Univerzitet u Vigu, Španija) za Anu, a za Silvi kontakt i razmena sa drugim grafičarima u različitim kolektivnim radionicama u svetu, svakako podstiču eksperimentisanje do granica mogućeg, pa i dalje. Baš kao što i svakodnevni posao u našim sopstvenim radionicama, pokazuje rešenost da se bavimo zahtevnim grafičkim radom koji se odvija između složenosti i suzdržanosti, u traganju za napetošću i emocijama.“

„Piquages“ („Bockanja“) Silvije Karije i „Plis-Pages“ (Presavijanje stranica) Ane Hejfart, bockanje papira za jednu i priređivanje umetničke knjige za drugu, predstavljaju dva grafička projekta na ivici grafike; koji pak potiču od dubokog poznavanja medija i onoga što umnoživa umetnost znači: internalizacija materijala, gesta i vrednosti, koji su primarni i povezani sa identitetom umetnosti grafike; i umnožavanjem kao osnovnim kvalitetom.

Obe umetnice u svojim radovima ističu vrlo različitim postupcima papir kao predmet i medij. Papir sa svojom tradicionalnom ulogom u svetu grafike nudi osnovne kvalitete poput prazne površine i najčešće belog tona na početku, meke i lagane materijalnosti, prividne fragilnosti, a ipak otpornosti u zavisnosti od dužine svojih vlakana.

Ane Hejfart nastavlja da se razvija na polju grafike, u osnovi valorizujući papir kao podlogu u svojoj umetničkoj knjizi Plis - Pages, ali i kao motiv u svojim predstavama belih i praznih stranica, definisanih jedino obrisima sopstvenih senki. Ove senke listanih stranica simuliraju treću dimenziju. Knjiga otkriva celokupnu sekvencu otvaranja i zatvaranja sveske na preklop - osnovnog modula knjige - čije se kretanje odvija kroz gest čitaoca. Prirodno je listati ove stranice, koje trezvenom i uzdržanom preciznošću crteža daju prilično banalnoj temi i materijalu dragocen i jedinstven karakter.


   

   

A.Hejfart, PLIS-PAGES, 2015, ofset štampa, zatvorena knjiga 26 x 17.5 cm, 48 strana, Éditions Incertain Sens, Ren, Francuska, str.4-5; 22-23; 30-31; 36-37.
http://www.anneheyvaert.es/index.php/plispages/plis-pages/


Dok Ane H. uključuje gledaoca u svoj rad nizom praznih stranica, Silvi K. gledaoca provocira i računa na taktilna iskustva direktno napadajući materijalnost papira bockanjem iglom. Ovaj postupak neposrednog graviranja, primenjen u seriji „Taktilna percepcija - analogija I - III “ i „Meandriranje u kvadratu I - III “, podiže tačke uboda, čini ih opipljivim i poziva gledaoca na dodir, tražeći od njega reakciju izvan kontemplacije. Rezultat tako predstavlja optički kvalitet bele boje i čistoće papira kroz uhvaćenu svetlost i proizvedenu senku.


       

       

S. Karije, PERCEPTION TACTILE Series - Analogy I-III, 2017, perforacija papira, 50 X 50 cm
S. Karije, PERCEPTION TACTILE Close up, 2018, perforacija papira, 38 X 38 cm
S. Karije, PERCEPTION TACTILE Vagues, 2018, perforacija papira, 38 X 38 cm
S. Karije, MEANDERING IN A SQUARE I-III series, 2020, perforacija papira, 50 X 50 cm


„Obe se nalazimo oko te beline papira izvornih svojstava, besprekornosti i neuprljanosti, zbog čega oklevamo u njihovom diranju. Održavanje ove čistote, njeno sublimiranje, postalo je tema za sebe koju razvijamo, istovremeno izazivajući novi dijalog sa gledaocem u vezi sa sadržajem, porukom. “

Za Ane H., prazna stranica u svojoj koncepciji, poput prazne beležnice, stimuliše čitaoca da je ispuni slikama ili idejama. Dok Silvi K. bockanjem bele površine tačku po tačku, formira linije nalik tajnim rečenicama, koje polako i koncentrisano izviru direktno iz papira, nagoveštavajući neodgonetljivo pisanje.

„Obe pamtimo tradiciju objedinjavanja slike i teksta kroz istoriju grafike, naročito kada su u pitanju knjige, povezanu sa tehnikama reprodukcije, najpre zanatskim, a zatim industrijskim. Tako umetničke knjige nakon svog apogeja u vidu bibliofilske knjige početkom XX veka, po prirodi stvari najavljuju mogućnosti za svoje dalje širenje ofset štampom, a danas digitalnom tehnikom, kao metodom reprodukcije.“

Koncept multiplikacije određuje svet grafike dvojako: umnožavanjem-ponavljanjem štampanih slika (manje ili više identičnih), ali i idejom o mnoštvu kroz upotrebu različitih slika objedinjenih na primer u istoj seriji (kompletu ili tomu) ili kao stranice jedne knjige. (Hejfart, 2011.).

Serije Silvijinih bockanja su najčešće serije jedinstvenih komada, u kojima istrajnost interiorizovanog gesta repeticije ad infinitum, održava vezu sa vrednostima ponavljanja, dok bockanje predstavlja sušti čin graviranja. Precizne i neprekidne crtačke poteze nalazimo i u sledu Aninih stranica, reprodukovanih u njenoj priređenoj knjizi.

Učešće na simpozijumu konačno je motivisalo kreativni susret intervencijom Silvi K. na knjizi Ane H., ovde prikazanoj u vidu zaključka, kao potvrde osnovnih kodova grafike i njenog najcenjenijeg materijala, papira, kao intimnog prostora gotovo ničega.

Silvi Karije i Ane Hejfart

Prevod sa engleskog jezika: Maja Simić

   

A.Hejfart, Plis-Pages / S. Karije, Perforacija papira, 2020.


Bibliografija:
HEYVAERT, Anne. (2009) “ Estampare ou la magie de la multiplication - transformation”, Catalogue Atelier Empreinte , Luxembourg.
HEYVAERT, Anne. (2011) “La obra seriada, desplegada entre pautas y pausas”, I Foro Internacional de Arte Múltiple , XIX Feria "Estampa Arte Múltiple", Madrid.
HEYVAERT, Anne et KARIER, Sylvie. (2016) Entre deux , exhibition catalogue Galerie Maggy Stein, Bettembourg, Luxembourg.
LANGLOIS, Jean-Yves. (1994) Graver à dessein , Paris, Ed. École nationale supérieure des beaux-arts.
MOEGLIN-DELCROIX, A. (1997) Esthétique du livre d'artiste : 1960-1980 . Paris. Ed. Bibliothèque nationale de France.
Silvi Karije (1955) rođena u Luksemburgu, gde živi i radi. Učestvuje u radu grafičkih radionica u Belgiji, Kanadi, Francuskoj i drugim zemljama - Cité Internationale des Arts or Atelier Bo Halbirk u Parizu, čiji je član; Fyns Grafiske Værksted, Danska... Jedan od osnivača i član Empreinte radionice, a takođe je član Cercle Artistique, Luksemburg. Papir je ostao njen omiljeni medij. Pored duboke štampe, kojom se bavi godinama, crtež i štepanje na papiru predstavljaju značajan segment njenog stvaralačkog postupka. Brojne selekcije i učestvovanja na nacionalnim i internacionalnim izložbama govore o njenoj umetničkoj aktivnosti.

skarier@yahoo.de
www.sylvie karier.com


Ane Hejfart (1959) umetnica francuske nacionalnosti, rođena u SAD, živi i radi u Galiciji, Španija. Profesor je na Univerzitetu Vigo, Fakultet likovnih umetnosti, član je dx5 digitalne i grafičke istraživačke grupe. Živela je u Luksemburgu (1989-1994). Papir i preklapanja papira su i motiv i podrška u njenom radu, u pitanjima oko re-prezentacije: duplicirati i rasporediti fragmentalnu realnost, naročito korišćenjem grafičkih tehnika (duboka štampa, litografija, drvorez, infografika…). Vodila je brojna istraživanja, nastupala na individualnim i grupnim izložbama, u Španiji, Francuskoj, Luksenburgu, Belgiji, Kanadi, Argentini...

anneheyvaert@hotmail.com
www.anneheyvaert.com

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi